Regulamin sklepu czerwone-jabluszko.pl

Regulamin ważny od dnia 25 grudnia 2014 roku

I. Informacje ogólne

1) Właścicielem sklepu internetowego czerwone-jabluszko.pl (dalej „Sklep”) jest firma Stamer Property Bartłomiej Łepkowski, adres: 05-070 Sulejówek ul. Osiedlowa 3, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NIP: 1180062114, REGON: 142809088).

2) Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową damskiej odzieży dziecięcej i akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet.

 

II. Dane kontaktowe

Telefon: (+48) 606 275 694 w dni robocze w godzinach od 9:00 -17:00

Adres poczty elektronicznej: biuro@czerwone-jabluszko.pl

 

III. Składanie i realizacja zamówień

1) Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”).

2) Zamówienia na produkty marki Czerwone Jabłuszko można składać w Sklepie za pośrednictwem strony www.czerwone-jabluszko.pl.

3) Złożenie zamówienia w sklepie internetowym czerwone-jabluszko.pl stanowi zawarcie prawnie wiążącej umowy Sprzedaży pomiędzy Stamer Property Bartłomiej Łepkowski a Zamawiającym.

4) Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00 – 17:00.

5) W rozsądnym czasie po zawarciu umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt 3) powyżej, Sklep prześle Zamawiającemu potwierdzenie zawarcia tej umowy drogą elektroniczną. W przypadku przedpłaty (przelew bankowy lub system Przelewy24) zamówienie zostaje przyjęte do realizacji równocześnie z potwierdzeniem zrealizowania płatności.

6) Zamawiający wskazuje na:

a) Zamawiany towar

b) Adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar

c) Sposób dostawy

d) Sposób płatności

7) Zamówione towary zostaną dostarczone do Zamawiającego maksymalnie w przeciągu 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

8) Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy i płatności i jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia.

9) Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.

10) Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.

11) Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

12) W przypadku niedostępności zamówionego produktu, w szczególności z uwagi na chwilowy brak towaru w magazynie bądź wyczerpanie zapasów danego produktu, Zamawiający jest niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni, informowany o tym przez Sklep drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu (świadczenia zastępczego), odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu pierwotnie zamówionego produktu oraz za tę samą cenę lub anulowania zamówienia, rozumianego jako odstąpienie od umowy, o której mowa w pkt 3) powyżej.

13) Propozycja Sklepu, o której mowa w pkt 12) powyżej nie jest wiążąca dla Zamawiającego i tym samym ma on prawo nie przyjąć świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy, o czym zostanie poinformowany przez Sklep. W takim przypadku, koszt zwrotu produktu ponosi Sklep.

14) W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Sklep może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu w przypadku wątpliwości lub ewentualnych braków w asortymencie.

15) Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.

 

IV. Formy płatności

1) Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania – wg własnego wyboru – z następujących form płatności:

a) SERWIS Przelewy24 – za pomocą szybkich przelewów bankowych;

b) PRZELEW BANKOWY – na rachunek:

Stamer Property Bartłomiej Łepkowski, adres: 05-070 Sulejówek ul. Osiedlowa 3

16 1910 1048 2211 0362 4241 0002 (Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie).

2) Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.

V. Reklamacje

1) Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną w na adres biuro@czerwone.jabluszko.pl.

2) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu albo faktury VAT, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).

3) Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres:

Stamer Property Bartłomiej Łepkowski, adres: 05-070 Sulejówek ul. Osiedlowa 3

4) Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.

5) Jeżeli towar ma wadę, Zamawiający może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru.

6) Zamawiający może zamiast zaproponowanej przez Sklep naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.

7) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

8) Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Zamawiający ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep – w zależności od sposobu załatwienia reklamacji – odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji .

VI. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1) Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający wszedł w posiadanie rzeczy.

2) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający musi poinformować firmę Stamer Property Bartłomiej Łepkowski o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: Stamer Property Bartłomiej Łepkowski, adres: 05-070 Sulejówek ul. Osiedlowa 3 lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@czerwone-jabkuszko.pl)

3) Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jednak nie jest to obowiązkowe. Zamawiający może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.czerwone-jabluszko.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

4) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zamawiający wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

VII. Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Zamawiającemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2) Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Zamawiającego w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Stamer Property Bartłomiej Łepkowski, adres: 05-070 Sulejówek ul. Osiedlowa 3 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem 14 dni.

4) Zamawiający pokryje bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 20 zł.

5) Zamawiający odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6) Jeżeli Zamawiający zażąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy.

7) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w wypadkach:

a) umowy o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8) Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja.

VIII. Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Stamer Property Bartłomiej Łepkowski, adres: 05-070 Sulejówek ul. Osiedlowa 3.

2) Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stornie www.czerwone-jabluszko.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną, wyraźną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 z 2004 r., poz.1024).

3) Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.

4) Zamawiający może w każdym czasie anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem Sklepu.

5) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

6) Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@czerwone-jabluszko.pl

7) Dane osobowe Zamawiających są przekazywane firmom współpracującym ze Sklepem, w szczególności spółce: In Post S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Malborska 130, 30-624 Kraków wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000536554, Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod KRS: 0000334972, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania dostawy towarów.

8) Dane Osobowe Użytkowników dokonujących płatności on-line są przekazywane spółkom świadczącym usługi płatnicze, które współpracują ze Sklepem, w szczególności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS
0000347935, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez
Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa
instytucja płatnicza, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania płatności.

VII. Zmiany Regulaminu

1) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących:

– zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa;

– zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących Sklepu, w tym w szczególności firmy, danych teleadresowych, formy prawnej właściciela Sklepu, w zakresie w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów prawnych.

2) Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.czerwone-jabluszko.pl.

3) Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).

4) Informacje, które Sklep przekazuje za pośrednictwem niniejszego Regulaminu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) stanowią integralną część umowy zawieranej między Sklepem a Zamawiającym, o której mowa pkt III 3) i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

VIII. Postanowienia końcowe

1) Regulamin dostępny jest na stronie www.czerwone-jabluszko.pl.

2) O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Stamer Property Bartłomiej Łepkowski.

3) Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

4) Postanowienia działu V nie dotyczą Zamawiających, którzy są przedsiębiorcami i dokonują zakupu towarów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. W takim przypadku stosuje się odpowiednie regulacje Kodeksu cywilnego.