Polityka prywatności

 

VIII. Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Stamer Property Bartłomiej Łepkowski, adres: 05-070 Sulejówek ul. Osiedlowa 3.

2) Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stornie www.czerwone-jabluszko.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną, wyraźną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 z 2004 r., poz.1024).

3) Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.

4) Zamawiający może w każdym czasie anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem Sklepu.

5) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

6) Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@czerwone-jabluszko.pl

7) Dane osobowe Zamawiających są przekazywane firmom współpracującym ze Sklepem, w szczególności spółce: In Post S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Malborska 130, 30-624 Kraków wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000536554, Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod KRS: 0000334972, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania dostawy towarów.

8) Dane Osobowe Użytkowników dokonujących płatności on-line są przekazywane spółkom świadczącym usługi płatnicze, które współpracują ze Sklepem, w szczególności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS
0000347935, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez
Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa
instytucja płatnicza, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania płatności.